علم بهتر است یا ثروت!!!

یا ﻋﻠﯽ ! ﺳﺆﺍﻟﯽ ﺩﺍﺭﻡ. ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺛﺮﻭﺕ؟
- ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ ( ﻉ) ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ : ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ؛ ﺯﯾﺮﺍ ﻋﻠﻢ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﺍﻧﺒﯿﺎﺳﺖ ﻭ
ﻣﺎﻝ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﻗﺎﺭﻭﻥ ﻭ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﻭ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﻭ ﺷﺪﺍﺩ.
ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩ . ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ‌ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
- ﺍﺑﺎﺍﻟﺤﺴﻦ ! ﺳﺆﺍﻟﯽ ﺩﺍﺭﻡ، ﻣﯽ‌ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ؟
ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﺑﭙﺮﺱ !
ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﺁﺧﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺛﺮﻭﺕ؟
- ﻋﻠﯽ علیه السلام ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ؛ ﺯﯾﺮﺍ ﻋﻠﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ‌ ﮐﻨﺪ، ﻭﻟﯽ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺭﺍﺗﻮ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯽ.
ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆﺍﻟﺶ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﻫﻤﺎﻥ‌‌ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻧﺸﺴﺖ. ﺩﺭ
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ، ﺍﻭ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺆﺍﻝ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩ ...
ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺨﺶ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ؛ ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻟﻢ ، ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ
ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ، ﻭﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ !
ﻫﻨﻮﺯ ﺳﺨﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ. ﺍﻭ ﺩﺭ
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﯽ‌ ﻧﺸﺴﺖ، ﻋﺼﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻠﻮ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
- ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ! ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺛﺮﻭﺕ؟
ﺣﻀﺮﺕ ‌ ﻋﻠﯽ علیه السلام ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ : ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ؛ ﺯﯾﺮﺍ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﺍﻧﻔﺎﻕﮐﻨﯽ ﮐﻢ ﻣﯽ‌ ﺷﻮﺩ؛ 
ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﯼ ﺑﺮ ﺁﻥﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﯽ‌ ﺷﻮﺩ.
ﻧﻮﺑﺖ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩ . ﺍﻭ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻥ ﺳﺨﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺆﺍﻝ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩ.
ﺣﻀﺮﺕ ‌ ﻋﻠﯽ علیه السلام ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ : ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ؛ ﺯﯾﺮﺍ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺨﺺ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﻭ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﺨﯿﻞ ﻣﯽ‌ ﺩﺍﻧﻨﺪ، ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﻋﺎﻟﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻭ ﻋﻈﻤﺖ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ‌‌ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﺳﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺖ، ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ‌ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﻔﺖ : ﺣﺘﻤﺎً ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯽ‌ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ
ﺛﺮﻭﺕ ! ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﭘﻮﺯﺧﻨﺪﯼ ﺯﺩﻧﺪ. ﻣﺮﺩ، ﺁﺧﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻨﺎﺭ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮐﺮﺩ : ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ! ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﯾﺎ ﺛﺮﻭﺕ؟
ﺍﻣﺎﻡ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ؛ ﺯﯾﺮﺍ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﺯﺩ
ﺑﺒﺮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻭﺣﺸﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺒﺮﺩ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻣﺮﺩ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ. ﻫﻤﻬﻤﻪ‌ﯼ
‌ ﺍﯼ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩ؛ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ! ﭼﺮﺍ ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﺳﺆﺍﻝ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﭘﺮﺳﻨﺪ؟
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ‌ ﻋﻠﯽ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﻩ‌ ﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﻣﯽ‌ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻥ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ‌ ﻋﻠﯽ علیه السلام ﻭﺍﺭﺩﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﭘﺮﺳﯿﺪ :
- ﯾﺎ ﺍﺑﺎﺍﻟﺤﺴﻦ ! ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺛﺮﻭﺕ؟
ﺍﻣﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ : ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ؛ ﺯﯾﺮﺍ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻬﻨﻪ ﻣﯽ‌ ﺷﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﻋﻠﻢ
ﻫﺮﭼﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﮕﺬﺭﺩ، ﭘﻮﺳﯿﺪﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺳﺆﺍﻝ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺭ
ﭘﺎﺳﺨﺶ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﮒ ﺑﺎ

/ 21 نظر / 34 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سیمرغ

معلومه که تو عکسها هست، برای اینکه بفهمی کدومه، می تونی بری عکسهای بدرقه و استقبالمو با این عکسها مقایسه کنی اونی که تو عکس نمازخونه هست ولی به استقبال و بدرقه من نیومده، همون ز-ب عروس رویاهای توست[چشمک][نیشخند][قهقهه]

همهمه

به سلام چطوری حسین آقا خوبی از این ورا چه عجبه چشم ماروشن می گفتی گاوی گوسفندی بره ای خروسی سیمرغی مرغی می کشتم برات دلم تنگیده بود برات[نیشخند]

سیمرغ

سلام حسین جان، باید به عرض برسونم که خوشبختانه حدست اشتباهه [زبان] حالا تو هم بیخیال این قضیه شو، من حوصله طلاق و طلاق کشی و آه نفرینهاتو ندارم [نیشخند]

سیمرغ

ای سیمرغ افتاده آماده ایم آماده خ خ [نیشخند] یهویی جوابتو چند خط پایین تر که خوندم به ذهنم اومد.

bahar

_____0,*-:¦:-* ____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0 __*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0 _*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0 _*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0 __*-:¦:-*____0♥000000000000♥0 ____*-:¦:-*____0♥00000000♥0 ______*-:¦:-*_____0♥000♥0 _________*-:¦:-*____0♥0 ______________,*-:¦:-* ___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-* _0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-* 0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-* 0♥00000000000000♥0,*-:¦:-* _0♥000000000000♥0,*-:¦:-* ___0♥00000000♥0,*-:¦:-* _____0♥000♥0,*-:¦:-* _______0♥0,*-:¦:-* _____0,*-:¦:-* ____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0 __*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0 _*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0 _*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0 __*-:¦:-*____0♥000000000000♥0 ____*-:¦:-*____0♥00000000♥0 ______*-:¦:-*_____0♥000♥0 _________*-:¦:-*____0♥0 ______________,*-:¦:- ♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-* _0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-* 0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-* 0♥00000000000000♥0,*-:¦:-* _

صدرا

سلام حسین آقا شما چرا به روز نمی کنید؟

هدی

باااااااااااااورم نمیشه شما هنوز آپ نکردید[تعجب][نیشخند]

هدی

من جای شما بودم از خجالت ااااااب میشدم نه که اینجوری بخندم !!!! [نیشخند][نیشخند][نیشخند]

سیمرغ

بدو بیا پفک خورون !! چون می دونستم دوست داری دعوتت کردما [نیشخند][زبان]

مامان گلی

سلام.حالتون خوبه؟عیدتون مبارککککککککک خیلی وقته نیومدم به وبتون.از بس دیر به دیر آپ میکنید[خجالت] خیلی مطلبتون جالب بود..اقعا علم بهتره...ولی دوره زمونه بد شده...ملت الان ثذوت رو هرچنده بده ولی...